Art. 1  Algemeenheden.

Het doel van TC Spinnis is het beoefenen en bevorderen van de tennissport.

Art. 2  De leden.

2.1. Zijn lid van T.C. Spinnis VZW, al wie zijn lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft.
2.2. Ieder lid moet steeds haar of zijn lidkaart kunnen voorleggen aan elk bestuurslid als hier om gevraagd wordt.
2.3. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die niet in het bezit zijn van een geldige lidkaart.
2.4. Aangesloten leden dienen nota genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement en gaan daarmee akkoord.

Art. 3 – De lidgelden.

3.1 Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd en omvat, naast het recht om van de accommodatie van TC Spinnis gebruik te maken, ook een verzekering voor ongevallen van Tennis Vlaanderen. De Polis kan te allen tijde opgevraagd of ingezien worden.

Art. 4 – De gastspelers.

4.1. Er worden gastspelers  toegelaten op de buitenterreinen. Gastspelers  kunnen onder volgende voorwaarden op de buitenvelden spelen

De gastspeler moet steeds vergezeld zijn met een spinnislid dat deelneemt aan het tennisspel

  • Elk spinnislid mag max. 3 keerper zomerseizoen een  gastspeler gratis uitnodigen op de buitenvelden, een gastspeler mag max. 3x per seizoen buiten spelen.
  • Dit kan enkel op weekdagen, van 10:00u. tot 16:00u., en in het weekend van 10:00u. tot 21.00u., en alleen tijdens de openingsuren van het cafetaria.
  • Men mag NIET op voorhand reserveren. Indien men wenst te tennissen met een gastspeler , komt men 15 minuten voor het begin van de wedstrijd naar de club, en kan er op een vrij terrein getennist worden.
  • Het Spinnis lid moet zich met de gastspeler  melden bij de tapper van dienst.
  • De tapper registreert de namen en datum van het LID en de gastspeler  in het gastenboek. De tapper van dienst zal een vrij terrein reserveren.
  • Om misbruik tegen te gaan word er een identiteitskaart gevraagd  aan de gastspeler.
  • Tennisschoenen zijn verplicht op de buitenvelden voor alle spelers . GEEN LOOPSCHOENEN.

4.2. Spelen door of met niet-leden op de buitenterreinen, kan tot schorsing, en bij herhaling tot uitsluiting, leiden.  Aanmelden bij de tapper van dienst is verplicht

4.3. Gastspelers tennissen op eigen risico en zijn dus niet verzekerd door de club.

Art. 5 – De indoor- en outdoor (gravel) terreinen.

5.1. De indoorterreinen zijn tijdens het zomerseizoen beschikbaar 10 u. tot 23 u.
Tijdens het winterseizoen zijn de indoorterreinen elke dag beschikbaar van 9u. tot 23u.
De outdoor (gravel) terreinen zijn enkel tijdens het zomerseizoen, beschikbaar van 9u. tot 23u., tenzij anders vermeld in het reservatiesysteem o.w.v. clubactiviteiten. Alle clubactiviteiten hebben voorrang op vrij tennissen.
5.2. De tennisterreinen kunnen maar betreden worden na inschrijving of reservatie in het “ELIT” RESERVATIESYSTEEM via P.C.
5.3. Tennisschoenen en aangepaste kledij zijn verplicht als men de terreinen betreedt.
5.4. Na elke partij moet men de terreinen vegen en eventueel sproeien. Het veegnet dient terug aan de daarvoor bevestigde haken gehangen te worden.
5.5.   Alleen de spelers en speelsters mogen zich binnen de afsluiting begeven en de toegang tot de terreinen gebeurt enkel tijdens de spelonderbrekingen.
5.6. Iedereen wordt tevens verzocht mee te zorgen voor de netheid op en rond de velden en in de kleedkamers.
5.7. De toegankelijkheid tot de banen is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zomerseizoen loopt van begin april tot eind oktober (afhankelijk van weersomstandigheden). Bij overvloedige regen kunnen de terreinen door het bestuur gesloten worden. Men mag de terreinen niet betreden wanneer er plassen op de terreinen staan. Bij regen, kunnen de spelers van respectievelijk terrein 4, 5 en 7 verder spelen op de binnenterreinen 1, 2 en 3, mits deze niet bezet zijn door clubactiviteiten of verhuur.
5.8. De terreinen en het zich daarop bevindend materiaal zijn eigendom van T.C. Spinnis.
5.9. Alle inlichtingen betreffende de activiteiten van de club worden uitgehangen in de cafetaria en/of bekend gemaakt via periodiek schrijven, e-mail of via onze website:  www.spinnis.be.

Art. 6 – Het inschrijven en het reserveren tijdens het zomerseizoen.

6.1 Leden kunnen beschikken over vier buitenterreinen. Reserveren gebeurt via het ELIT- reservatiesysteem op P.C. in de cafetaria of via internet op www.tennisvlaanderen.be.
6.2 Reservaties op de binnenterreinen zijn altijd betalend.
6.3 Indien de buitenterreinen volzet zijn, mogen leden gratis beschikken over de binnenterreinen indien deze vrij zijn. Wanneer men echter een terrein reserveert op de binnenterreinen, is dit betalend.
6.4 Men mag/kan  max. twee uur reserveren. Nadat één van de 2 reservaties verlopen is, kan men pas opnieuw reserveren voor een volgend uur.
6.5 Indien een reservatie niet kan doorgaan is men verplicht deze zo spoedig mogelijk te annuleren.
6.6 Alle reservaties van clubactiviteiten, lessen, interclub, enz… hebben voorrang op vrij tennissen. Het bestuur beslist in alle gevallen.

Art. 7 – Tornooien en interclubs.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om tornooien in te richten of om deel te nemen aan interclubwedstrijden. Deze activiteiten hebben volstrekte voorrang op alle andere en zullen op voorhand in het ELIT-reservatiesysteem ingevuld worden van zodra ze gekend zijn.

Art. 8 – Tennislessen.

8.1. Terreinen voor tennislessen worden op voorhand vastgelegd en in het ELIT-reservatiesysteem ingegeven door de lesgever met vermelding  “Lessen”. Alle lesvolgers dienen lid te zijn van TC Spinnis.
8.2. De lessen worden gegeven door lesgevers, aangeduid door het bestuur. Hiervoor worden terreinen voorbehouden op dagen en uren door het bestuur vastgelegd.

Art. 9 – Huishoudelijk reglement.

9.1 Bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement, wordt door het bestuur één van de volgende vastgestelde sancties getroffen : verwittiging, schorsing of uitsluiting zonder terugbetaling van de gestorte bedragen.
9.2. Ieder lid heeft het recht om, via een bestuurslid, een wijziging aan het huishoudelijk reglement voor te stellen. Het bestuur neemt hierover de eindbeslissing.
9.3. Het bestuur beslist over de inhoud en wijzigingen van het huishoudelijk reglement.
9.4. Bij eventuele betwisting bij interpretatie van een reglement beslist het bestuur.

Art. 10 – Bestuur

10.1 Samenstelling van het bestuur verloopt volgens de statuten. Deze statuten liggen ter inzage op de club.
10.2 Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats, en één maal per jaar een algemene vergadering waar alle leden op uitgenodigd worden.
10.3. Indien een lid van het bestuur getuige is van een overtreding op het huishoudelijk reglement heeft hij het recht en de plicht op te treden:
Hetzij door het geven van een mondelinge verwittiging indien hij van oordeel is dat dit volstaat, of bij grove overtreding, door de toegang tot de terreinen te ontzeggen.

Voorzitter: Keersmaekers Kurt
Secretariaat: Karel Smolders
Ondervoorzitter:

Penningmeester :  Broeckx Ellen
Verantwoordelijke tornooien en Interclub: De Jaegher Pat
Verantwoordelijke ledenbestand zomer/winter: Smolders Karel
Verantwoordelijke jeugd: Tom Smet
Verantwoordelijke rolstoeltennis: Tom Smet

Verantwoordelijke cafetaria: Maes Frank